خدمات شرکت ساختمانی آراکس

  • ساخت و اجرای انواع پروژه ساختمانی به صورت پیمان مدیریت و مشارکت در اصفهان
  • طراحی، محاسبه و اجرای انواع سازه های فلزی و بتنی در اصفهان
  • طراحی و اجرای تاسیسات ساختمان در اصفهان
  • نوسازی و بازسازی ساختمان در اصفهان
  • هوشمند سازی ساختمان در اصفهان